Praktijken | Behandelingen | Tarieven | Privacy | Contact
Tandartsen Groenveld (Venlo) - Privacy en cookiebeleid
Spoed
Openingstijden
Contact
 • Tandartsen Groenveld (Venlo) - Privacy en cookiebeleid

Lid van Kwaliteitsregister Tandartsen   NVTS geaccrediteerd   KNMT

Privacy en cookiebeleid

PRIVACY EN COOKIEVERKLARING

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartsenpraktijk Groenveld streeft  ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Tandheelkundig dossier van uw eerdere tandarts;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens
 • Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het inschrijven in onze praktijk;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening (patiënten enquêtes);
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten
 • Het versturen van herinneringen voor afspraken
 • Het versturen van herinneringen voor het maken van een afspraak voor periodieke controles
 • Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Een uitzondering geldt voor de facturering. Voor de praktijk van tandarts  Bogie geldt dat de facturering verloopt via Infomedics (www.infomedics.nl)  met wie zij een verwerkingsovereenkomst hebben. Indien u hiervoor geen toestemming wenst te geven kunt u dit bij beide tandartsen kenbaar maken.

Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Bewaartermijn overige gegevens
Betaalgegevens: 8 jaar
Studiemodellen: tot na uitvoering behandelplan, indien geen behandeling 12 weken na bespreken behandelplan.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Onze praktijk werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging. Binnen de praktijk is tevens een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

VERWIJZINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN (VIA HYPERLINKS)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

UW RECHTEN

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan balie@tandartsengroenveld.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 077-3541506. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

KLACHT INDIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit-persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Tandartsenpraktijk Groenveld
Contactpersonen: A.L.S.P. Bolhaar en L.B. Bogie
Telefoon: 077-3541506 of e-mail: balie@tandartsengroenveld.nl

WIJZIGINGEN

Het is mogelijk dat dit privacystatement wordt gewijzigd. Wij raden u dan ook aan regelmatig hier  te kijken voor de meest actuele versie.

(24-05-2022)